Fullført høgskole- og universitetspoeng og studier (2023)

Oppdatert: 25. april 2022

Neste oppdatering: 12. april 2023

Andel doktorgrader fullført av kvinner

Andel doktorgrader fullført av kvinner

2020–2021

50,8

%

Flere tall av denne statistikken

 • 03824: Fullført utdanning ved universiteter og høyskoler, etter nivå og fag
 • 09516: Fullfør opplæring på universiteter og tekniske skoler. Utvalgt utdannings- og innvandringskategori
 • 07949: Studiepoeng opptjent ved universiteter og høyskoler etter kjønn, immigrasjonskategori og studieretning

om statistikken

Statistikken inkluderer faglige prestasjoner og opplæringskurs gjennomført i perioden 1. oktober til 30. september ved norske universiteter, vitenskapelige fakulteter og tekniske skoler. Fullført utdanning og studiepoeng opptjent i utlandet vurderes ikke.

Fullført opplæring:Et emne regnes som fullført når lærestedet registrerer at søkeren har bestått og oppfylt de krav som er fastsatt for emnet/tittelen.

Studenter:Studentene er studenter som melder seg inn 1. oktober og studenter som melder seg inn i studieåret med faglige prestasjoner.

studiepoeng: Studenter får studiepoeng dersom de oppfyller kravene for å bestå et emne.

studieår: Ett helt studieår tilsvarer 60 studiepoeng ved norske universiteter og høyskoler.

Bie: Beregnet per 31. desember.

slåss på skolen: Ved gruppering av skoletyper skal klassifiseringen av utdanningsinstitusjoner spesifisert i2007 Bransjegrupperingsstandard. Skoler er klassifisert som universiteter, vitenskapelige høyskoler eller høyskoler, og høyskolene er igjen delt inn i tre hovedgrupper: statlige høyskoler, militære høyskoler og andre høyskoler. Les mer om de ulike skoleformeneog.

Eiendom: Skoler er delt inn etter offentlig og privat eierskap.

Pedagogisk aktivitet:bestilt forNorsk Standard for utdanningsgrupperinger (NUS2000)Kursene er gruppert etter nivå og emne.

foreldrenes utdanningsnivå: Utdanningsnivået til foreldrene er delt inn i fire kategorier: (1) grunnskoleutdanning, (2) videregående opplæring, (3) kort høyere utdanning (fra 2 år til 4 år) og (4) lang høyere utdanning (mer enn 4 år) år). år). år) ). Foreldres utdanningsnivå defineres av den forelderen med høyest utdanningsnivå. For eksempel, hvis forelderens utdanningsnivå er "kortsiktig universitetskvalifikasjon", betyr det at minst én forelder har en utdanningskvalifikasjon på det utdanningsnivået. De tilfellene der det ikke foreligger opplysninger om utdanningsnivået til foreldrene går til Uspesifisert-gruppen. se ogsåDefinisjoner av utdanningsnivå.

Studenter med innvandringsbakgrunn: Innvandrere er personer født i utlandet av utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Norsk født av innvandrerforeldre: Norskfødte innvandrerforeldre er personer født i Norge, barn av to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Landets historie:Konstruert fra fødselslandinformasjon fra tre generasjoner, og refererer til eget land, eventuelt mors fremmede fødeland, eventuelt fars eller besteforeldres fødeland. For de som er født i utlandet er dette (med noen unntak) deres eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I tilfeller hvor foreldrene har ulike fødeland, velges mors fødeland.

Kursene er gruppert etterNorsk Standard for utdanningsgrupperinger (NUS)som først ble utarbeidet av Statistisk sentralbyrå i 1970 og sist revidert i 2000 (NUS2000). Skolegrupper er ihtMatgrupperingsmønster. Begge mønstrene er tilgjengelige iStandardbasen til SSB.

Brukes til internasjonale statistiske formålISCED 2011 - International Standard Classification of Education.

Studiepoeng og høyere utdanning fullført

12. april 2023

Utdannings- og kulturstatistikk seksjon 360

Statistikk presenteres på nasjonalt nivå. Referansedataene inneholder informasjon som lar deg oppgi tall for ulike andre regionale sammenbrudd.

Statistikken publiseres årlig i april. Fra og med 2015 ble statistikk over opptjente studiepoeng slått sammen med statistikk over fullført utdanning ved universiteter og høyskoler. Før 2015 ble kredittproduksjonsstatistikk (innhentet studiepoeng) eteget område.

Data rapporteres til UNESCO, OECD og Eurostat (U-O-E).

All utdanningsstatistikk i SSB lagres langsiktig på en robust og standardisert måte i samarbeid med blant annet Datatilsynet.

På forespørsel kan SSB levere tilleggsdata og tabeller til denne statistikken. Arbeidsordre sendes tiloppdragutdanning@ssb.no. Prisen på bestillingen avhenger av bestillingens omfang.

Det er et stort sosialt behov for å ha offisiell statistikk over utdanning som helhet. Formålet med utdanningsstatistikken er å dokumentere all utdanningsvirksomhet fra fullført grunnskole til doktorgrad. Statistikken er personlig og er basert på informasjon om den enkelte elev.

Årlig studentinformasjon om fullført utdanning danner grunnlaget for statistikk over faglige prestasjoner og utdanningsgjennomføring ved norske universiteter og høyskoler. Informasjonen om fullført skolegang brukes til å bygge og registrere skolegang for befolkningen 16 år og over.National Education Database (NUDB).

Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) er bygget på grunnlag av eksisterende personopplysninger i utdanningsstatistikken: data om utdanningsnivå, pågående utdanning og fullført utdanning. Tidligere ble informasjon om utdanning kun samlet inn i folketellinger. Som et resultat av en grunnleggende omstrukturering på begynnelsen av 1970-tallet ble utdanningsstatistikken personspesifikk, noe som betyr at hvert utdanningstiltak ble tildelt en nasjonal kode. Inntasting av fødselsnummer gjør at SSB også kan bruke andre funksjoner fra andre registre, som B. Bosteds- og utlendingsopplysninger.

Formålet med denne statistikken er å gi en enkel analyse av opptjente studiepoeng og fullført utdanning ved norske universiteter og høyskoler.

Viktige brukere av utdanningsstatistikk er Kunnskapsdepartementet, offentlige instanser, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (Eurostat, OECD, UNESCO), media, næringsliv og enkeltpersoner.

Videre brukes statistikken internt av Statistisk sentralbyrå til publisering og attribusjon.

Ingen ekstern bruker har tilgang til statistikken før den publiseres samtidig for alle kl 08:00 på ssb.no med forhåndsvarsel senest tre måneder før.Statistikkkalenderen. Å sikre dette er et av SSBs viktigste prinsipper.likebehandling av brukere.

At utdanningsstatistikken er knyttet til personer, gjør det enkelt å koble den sammen med annen statistikk knyttet til personer i SSB. Utstrakt bruk av utdanningsstatistikk forekommer også på andre statistikkområder, for eksempel innen arbeidsmarked, helse, levekår, inntekt og lønn. Utdanningsstatistikk brukes også i ulike utvalgsundersøkelser og forskningsprosjekter i regi av SSB.

Lov 21. juni 2019 nr. 32 om norsk offisiell statistikk og statistikk § 10.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om implementering av Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 452/2008 med hensyn til statistikk om utdannings- og opplæringssystemer.

Statistikken inkluderer opptjente studiepoeng og fullført utdanning ved norske læresteder som følgerMatgrupperingsmønsterDe er gruppert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole, og høyskolene er igjen delt inn i tre hovedgrupper: statlige høyskoler, militære høyskoler og andre høyskoler. Les mer om de ulike skoleformeneog.

Nedgangen i antall studenter ved høyskoler og tilsvarende økning i universiteter og vitenskapelige universiteter i 2016/2017 skyldes at flere høyskoler har slått seg sammen med universiteter og vitenskapelige universiteter.

Statistikken omfatter alle universitets- og høyere utdanningskurs med minimum ett års varighet, inkludert forskerutdanning. All gjennomført opplæring registrert i perioden 1. oktober til 30. september er et kull.

Kursresultatstatistikk inkluderer de som meldte seg på som studenter 1. oktober, samt studenter som kjøpte kurs, inkludert 0 kurs, mellom 1. oktober og 30. oktober. September. Norske studenter i utlandet er ikke inkludert.

Til nå ble kredittstatistikk publisert i et eget statistikkområde. Fra og med 2015 er denne statistikken kombinert med statistikk over fullført utdanning ved norske universiteter og høyskoler.

SSB samler utdanningsinformasjon fraDAP(Statistikkdatabase for høyere utdanning). Opplysningene studentene gir ved betaling av semesteravgiften er grunnlaget for statistikken. Informasjon om forskerutdanning er inkludert.

Statistikken er basert på fullstendige tellinger. Ingen prøver er brukt i denne statistikken.

datainnsamling: I henhold til statistikkloven samler SSB inn utdanningsopplysninger fraDAP(Statistikkdatabase for høyere utdanning).

utgave: Rediger betyr å sjekke, undersøke og endre data. Fra høsten 1999 ble det utført en sjekk av pedagogisk informasjon på maskinen. Den innkommende inspeksjonen verifiserer at observasjonene har gyldige verdier for de ulike variablene og sammenligner dem med informasjon fra året før. Dataene er også omkodet og arrangert for å gi gyldige verdier for variablene.

I en grovsjekk kontrolleres prosentvise avvik i antall opptjente studiepoeng og antall gjennomførte kurs mellom årets data og fjorårets data for å avgjøre om årets data er mangelfulle.

Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet og ugyldige kontrolleres mot BeReg (kopi av FREG (Nasjonalregister)) for å finne de riktige fødselsnummerene. En plausibilitetssjekk sjekker de nyopprettede variablene og retter opp eventuelle feil som kan ha oppstått under selve behandlingen av informasjonen. I tillegg er noen variabler også omkodet, for eksempel alder ved 31. desember.

beregninger: Statistikken er basert på fullstendige tellinger av antall opptjente studiepoeng og antall gjennomførte praksisplasser og bruk av poster.

Det er ikke relevant.

Tall kan i utgangspunktet ikke publiseres dersom en tabellcelle er basert på mindre enn tre enheter og dette medfører en identifiseringsrisiko, dvs. at nummeret kan spores tilbake til kunden eller en annen identifiserbar person.

Startåret for innsamling av personlig utdanningsstatistikk er 1973/74 og det er publisert årsstatistikk på dette området siden den gang. De fleste variablene er sammenlignbare over tid, mens andre har endret seg.Norsk Standard for utdanningsgrupperinger (NUS2000)den er omkodet for å tillate sammenligning med eldre årganger.

Andre endringer, som matkoder, kan ikke omkodes og kan derfor ikke sammenlignes i samme grad. Prestasjonsvariablene er komplette fra studieåret 2004/2005.

Det kan være flere feilkilder i statistiske undersøkelser. Ved innsamling av informasjon kan det oppstå feil der stasjonene vi skanner ikke alltid samsvarer helt med stasjonene vi ønsker å skanne. Det kan også oppstå feil i kodingen av pedagogisk informasjon som samles inn.

Ved registrering av gjennomført opplæring lå hovedproblemet i registreringen av enkelte oppnådde titler. Dette skyldes delvis underregistrering fra utdanningsinstitusjoner og delvis dårlig tidspunkt for registrering av de oppnådde titlene. Karakterer kan ha blitt registrert da vitnemålet ble utstedt.

Ved ervervede studiepoeng fører et overskudd av påmeldte studenter til et tilsvarende overskudd av studenter med 0 studiepoeng. Det kan også være enkelte institusjoner eller kurs der studiepoeng ikke godkjennes før kurset er fullført. Studentene melder seg deretter på med 0 studiepoeng de første årene og hele studiepoeng (f.eks. 180 studiepoeng) i det siste året.

SeSSB revisjonsprinsipper.

Anmeldelser, artikler og publikasjoner.

 • Fullført høgskole- og universitetspoeng og studier (1)

  Artikkel / 23. april 2021

  Hvor mange fullfører en bachelor- eller mastergrad?

  I 2020 ble det gjennomført 54 000 kurs ved norske universiteter og høyskoler. 59 prosent av dem var bachelorgrader og 27 prosent mastergrader.

 • Fullført høgskole- og universitetspoeng og studier (2)

  Artikkel / 8. mars,

  Her er de mest populære studioene i Norge

  Én av ti studenter i Norge har en bachelorgrad i økonomi og næringsliv.

 • Fullført høgskole- og universitetspoeng og studier (3)

  25. mars 2021

  Rekordmange studenter i 2020

  Det andre året 2020 så den største veksten i studentopptak de siste 5 årene. Antall studenter nådde 306,4 tusen, 10,2 tusen flere enn året før. Én aldersgruppe er hovedansvarlig for økningen.

statistikken

Studenter ved høyere utdanning og universitet.

Alle studenter på universiteter og høyskoler er inkludert i statistikken.

Implementering i universiteter og høyskoler.

Statistikk over i hvilken grad studenter fullfører utdanningen ved norske universiteter og høyskoler.

profesjonell høyere utdanning

Statistikken inneholder informasjon om høyere yrkesopplæring.

Utdanningsnivået til befolkningen.

Statistikken viser det høyeste utdanningsnivået i befolkningen.

doktorgrad

Statistikken viser doktorgrader tildelt ved norske utdanningsinstitusjoner.

Andre steder

faktasider

universitet og høyskolerOpplæringBefolkningeninnvandring

Kontakt

Beate Bartsch

beat.bartsch@ssb.no

40 81 14 96

Øyvind Bolsgård

oyvind.bolsgard@ssb.no

40 81 13 63

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 03/02/2023

Views: 5526

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.